سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرجان عبدچیری – دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی،
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ا

چکیده:

در این مقاله الگوریتم ترکیبی، به نام الگوریتم رقابت استعماری با آتاماتای یادگیر ICALA)معرفی شده است. الگوریتم رقابت استعماریICA) از ایده تکامل سیاسی– اجتماعی بشر الهام گرفتهاست. در این الگوریتم تعدادی کشور استعمارگر همراه با کشورهای مستعمراتشان به جستجو برای یافتن نقطه بهینه عمومی برای حل مسئله بهینهسازی میپردازند. در این مقاله با استفاده از آتاماتاهای یادگیر، شعاع و زاویه حرکت آنها به سمت استعمارگرها بطور پویا در طی تکرارها تنظیم شده و در نتیجه یک جستجوی هدفمندتر در الگوریتم رقابت استعماری انجام میشود. عملکرد الگوریتم پیشنهادی با چهار تابع محک با نامهایGriewank, Rosenbrock, Sphere, Rastrigin) مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین از الگوریتم پیشنهادی برای حل مسألهSAT نیز استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از اجرای الگوریتم رقابت استعماری با آتاماتای یادگیر نشان دادند که کیفیت راهحل بهینه عمومی و سرعت همگرایی به نقطه بهینه در این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم اولیه، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینهسازی حرکت گروهی ذرات بهبود قابل توجهی یافتهاست