سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر سلطان علیزاده – دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی معدن (استخراج)، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رمضان زاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمداسماعیل جلالی – دانشیار علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاه

چکیده:

بحران مالی دنیا در سال ۲۰۰۹ باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها از جمله مواد هیدروکربوری شد. این اتفاق باردیگر اهمیت استراتژیک ذخیره سازی مواد هیدروکربوری را نشان داد. با عنایت به جایگاه ویژه نفت در اقتصاد ملی کشور،توسعه صنعت ذخیره سازی می تواند یکی از راهکارهای کنترل این گونه بحران ها در نظر گرفته شود. بر همین اساسکشورهای مختلف طی قرن حاضر، با استفاده از مخازن سطحی و زیرزمینی به این امر مبادرت ورزیده اند. عدم وابستگی بهمسائل توپوگرافی و عدم محدودیت استفاده از فضا، ایمنی مناسب در مقابل حملات هوایی و حوادث طبیعی (مانند سیل) ازجمله مزایایی است که باعث شده مخازن زیرزمینی به مخازن سطحی ترجیح داده شوند. از جمله این مخازن زیرزمینیمی توان مغارهای سنگی را نام برد که به دو صورت با پوشش و بدون پوشش بر اساس نوع ماده ذخیره شده، وضعیتژئومکانیکی توده سنگ، وضعیت آب های زیرزمینی و دیگر شرایط آورده شده در متن مقاله انجام می گیرد. در مقاله حاضرضمن بررسی و تحلیل عوامل موثر در تکنیک های ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری در مغارهای سنگی، الگوریتمانتخاب روش مناسب ارائه خواهد شد.