سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شمس الدین ناظمی – دانشیار گروه مدیریت،دانشگاه فردوسی مشهد
وحید حسنی هنزایی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله پس از معرفی روشهای انتقال فناوری و متغیرهای موثر درانتخاب آنها فناوری نانو به عنوان عرصه ی جدیدی برای تحول بهبود و توسعه درخدمات شهری معرفی شده است هدف این تحقیق ارایه الگوریتمی استکه به کمک آن مدیریت شهری درحوزه فناوری بتواند فرایند انتقال فناوری را به سهولت انجام دهد این تحقیق شهرداری و سازمانهای مرتبط با خدمات شهری را به عنوان گیرنده فناوری و منابع مختلفی اعم از دانشگاه مراکز تحقیقاتی و شرکت های خصوصی را به عنوان صاحب فناوری یا دهنده های فناوری درنظر گرفته است از بین متغیرهای موثر متغیرهای تاثیر گذار برانتقال فناوری متغیرهای مرتبط با ماهیت کلی نانوفناوری و متغیرهایی که مربوط به گیرنده فناوری و روابط انتقال دهنده گیرنده مورد بررسی قرارگرفته است با بررسی روشهای انتقال فناوری ازطریق الگوریتم موجود روشهای مناسب انتقال فناوری با لحاظ نمودن ماهیت فناوری نانو و همچنین سیاست های مدیریت فناوری در خدمات شهری روشهای مناسب برای دستیابی شهرداریها به این حوزه از فناوری انتخاب شده است.