سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد فتاحی – کارشناسی ارشد هوافضا
سحر گروسی – کارشناسی ارشد برق الکترونیک

چکیده:

تصمیم گیری سریع و دقیق دررویارویی با خیل عظیم تهدیدهای هوایی یکی از چالشهای مههم درعملیات پدافندی مدرن امروزی است رفع چالش مذکور بدون تکیه برابزارهای تکنولوژییکی مدرن نظیر سامانه های تصمیمگ یری هوشمند که درغالب سامانه های ارزیابی تهدید و تخصیص سلاح مطرح می شود عملات غیرممکن است نتایج ارزیابی تهدید برعملکرد فرایند تخصیص سلاح و درادامه موفقیت عملیات دفاعی تاثیر بسزایی دارد درمحیط عملیات دنیای واقعی معمولا داده های دریافتی دارای مقادیر دقیق نبوده و همیشه درجه ای ازعدم قطعیت وجود دارد بنابراین استفاده از روشهای منطق فازی درحل اینگونه مسائل راهکاری مناسب و نوین درایجاد و توسعه سامانه های مدرن پردازش اطلاعات می باشد دراین مقاله الگوریتم ارزیابی تهدید با محوریت منطق فازی مطرح و توسعه یافته است.