سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما روحی – دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
بابک اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده ریاضی و کامپیوتر واحد اراک
محمدابراهیم شیری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده ریاضی و کامپیوتر

چکیده:

یکی از موضوعات مهمی که در بحث مسائل تئوری شبکه و اعداد فازی مطرح گردیده است، مساله کوتاهترین مسیر فازی میباشد. دریکشبکه، کمانها میتوانند نشاندهنده فاصله، زمان، هزینه و … باشند، و در شرایط واقعی(حالتهای کاربردی) منطقیتر بهنظر میرسد که هر یال متناظر با یکعدد فازی باشد. مساله پیدا کردن کوتاهترین مسیر در بسیاری از کاربردهای عملی مانند شبکههای جریان، حمل و نقل کالا، ارتباطات، طراحی مدارهایVLSI مخابرات توجه بسیاری از محققان را در دهه اخیر بهخود جلب نموده است در این مقاله روش جدیدی با استفاده از رتبه بندی فازی ارائه داده شده است که معایب روشهای قبلی را نداشته و علاوه بر این با انجام محاسباتی ساده برای همه اعداد فازی(مثلثی،ذوزنقه ای و …) و حتی مجموعههای فازی گسسته بهکار میرود.