سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحمید هاشمی پور – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
باقر حیدرپور –

چکیده:

این مقاله مسئله مسیریابی در شبک هها را به صورتی که طول یا لها متغیرتصادفی مستقل باشد، بررسی م یکند. یک روش استانداردبرای مسیریابی در چنین شبک ههایی مشخص کردن یک مسیر با کمترین زمان مسافرت می باشد. یکی از مشکلات روش های گذشته نادیده گرفتن فاکتورهایی مثل واریانس زمان مسافرت بوده و دیگری یکسان در نظر گرفتن وسیل ههای مسیریابی کاربران مختلف می باشد. در این مقاله یک روش جدید برای مسیریابی در شبکه های تصادفی به صورتی که مشکلات ذکر شده را حل کند، معرفی می شود. مفهوم بنیادی در این مقاله این است که برای یک کاربر مستقر در یک گره، با در نظر گرفتن خواسته ها و وسیله های مسیریابی او، تخمینی از زمان مسافرت تا گره مقصد، از مسیرهای مختلف به او داده م یشود. مزیت این روش نسبت به کارهای گذشته این است که به یک وسیله مسیریابی محدود نشده و فاکتورهایی مختلفی در محاسبه کمترین زمان مسافرت مثل میانگین، واریانس، امید ریاضی و… می توانند موثر باشند. الگوریتم ارائه شده در این مقاله با نرم افزارMATLABنوشته شده است که برای شبکه های سری- موازی و غیر سری- موازی، مسیرهای مختلف از گره مبدا تا گره مقصد و مجموع میانگین و مجموع واریانس کل مسیر را نمایش می دهد. الگوریتم پیشنهادی روی یک شبکه نمونه امتحان شده است.