سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز رضوانی کنارسری – دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، هسته پژوهشی رادیو
سیدعلی قرشی – عضو هیئت علمی شگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، هسته پژ

چکیده:

پیشرفتها در ارتباطات سیار و حسگرهای میکروالکترومکانیکی امکان ایجاد شبکههای کمهزینه و کممصرف را در اندازههای کوچک و بهصورت چند منظوره فراهم کرده است. با ترکیب یک شبکه بیسیم اطراف بدنWBAN) و یک سیستم پزشکی از راه دور میتوان در مواقع بروز خطر، هشداری به مرکز بهداشت فرستاد. بهعلت تقاضاهای متنوع و ناهمگن، طراحی پروتکل کنترل دسترسی رسانهMAC) یک چالش جدید برایBAN است. بهدلیل تفاوت نیازهای شبکههای بیسیم اطراف بدن با سایر شبکههای حسگر بیسیم، در انتهای سال ۲۰۰۷IEEE یک کارگروه جدید برایBAN معرفی کرد و محققان همچنان در حال کار روی طراحی پروتکل لایه MAC و لایه فیزیکی IEEE 802.15.6 هستند. مقاله حاضر به مرور این شبکه و بررسی ملزومات آن میپردازد و نمونههایی ازپروتکلهای مربوط به این شبکه را توضیح میدهد