مقاله الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه در تخمین ضرایب مدل روندیابی سیلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مجله پژوهش آب ایران از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه در تخمین ضرایب مدل روندیابی سیلاب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم جهش قورباغه
مقاله بهینه سازی
مقاله روندیابی سیل
مقاله مدل ماسکینگام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عروجی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ حداد امید
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح مهدی پور الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل ماسکینگام از جمله روش های روندیابی هیدرولوژیک است که دقت در تخمین پارامترهای آن بر هیدروگراف روندیابی شده، به خصوص بر حداکثر مقدار سیلاب، تاثیرگذار است. الگوریتم های فراکاوشی گزینه های مناسبی برای تعیین پارامترهای بهینه یا نزدیک به بهینه در مدل ماسکینگام هستند. در این مقاله، الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه در دو مورد مطالعاتی آزمایشی و واقعی به کار رفته و مجموع مربعات و قدر مطلق انحرافات دبی روندیابی شده مشاهداتی و محاسباتی به عنوان تابع هدف و میزان انحراف دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی به عنوان پارامتر مهم دخیل در هیدروگراف روندیابی شده سیلاب در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که استفاده از الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه به ترتیب سبب کاهش ۰٫۰۳ و ۰٫۴۰ درصدی در مجموع مربعات و قدر مطلق انحرافات دبی روندیابی شده مشاهداتی و محاسباتی نسبت به بهترین مقادیر موجود در مورد مطالعاتی آزمایشی و ۳٫۶۷ و ۰٫۲۷ درصدی در مورد مطالعاتی واقعی شده است. همچنین الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه مقدار میزان انحراف دبی اوج مشاهداتی و محاسباتی محاسبه شده را به ترتیب در مورد مطالعاتی آزمایشی و واقعی به ترتیب ۳٫۶۷ و ۱۷٫۶۵ درصد نسبت به بهترین (کمترین) جواب گزارش شده بهبود داده است.