سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید صباغیان طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد مسعودی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مقاله به بررسی روابط اقتصادی دوجانبه بین کشورکاناداوچین می پردازد و درواقع مقایسه ای بین این کشورها با ۷ کشور دیگر عضو این مجموعه علل خصوص استرالیا است با استفاده از مدل جاذبه ی gravity( درروابط اقتصادی می توان به مقایسه میزان واردات واقعی میزان صادرات و میزان سرمایه گذاری پرداخت و از آن درجهت پیش بینی هایآتی استفاده نمود درواقع این روابط نشان دهنده این است که درطی سالهای ۲۰۰۳-۲۰۰۶ کشور کانادا عملکرد پایینی ازن ظر روابط اقتصادی دوجانبه بجز سرمایه گذاری مستقیم خارجی درچین داشته است کانادادرمقایسه با ۷ کشور دیگر عضو و استرالیا درمکان پایین تری نسبت بهچین که بعنوان یک کشور بین المللی مستقل و مهم دربین کشورها بهشمار می رود قرارگرفته است برای پیش بینی میزان ارزش همه متغیرهای اقتصادی دوجانبه پیشنهاد شده استکه کشور چین می بایست با کانادا که بعنوان با اهمیت ترین کشورها بجز برای کشورهایی که با ایالات متحده هستند درهمه سطوح روابط اقتصادی دوجانبه تعامل بیشتری داشته باشد.