سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر حکیمی قطرم – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
مهدی جوانمرد – دکتری تخصصی
علی رستگار – دکتری تخصصی

چکیده:

باتوجه به اینکه نیازمندیهای سازمان درزمینه سیستم بنرامه ریزی منابع سازمان بسیارتفصیلی و گسترده بوده و محصولات ارایه شده نیز دارای ویژگیها و قابلیت های مختلفی هستند فرایند انتخاب سیستم مدیریت منابع سازمانی بسیارمشکل و پردردسر است و باید با دقت و حوصله انجام گیرد تاکنون مطالعات بسیاری درزمینه انتخاب سیستم برنامهریزی منابع سازمانی انجام گرفته است ولی هیچکدام از شاخصهای تفصیلی برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بهره نبرده اند دراین مقاله سعی براین است که با مطالعه ادبیات موضوع و استفاده ازسندرسمی دولت ایران لیستی تفصیلی از شاخصهای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بدست آمده و با انجام مطالعات میدانی لیستی منتخبی استخراج گردد درگام بعدی با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره پرامتی – گایا چهارچوبی برای انتخاب سیستم منابع سازمانی درسازمان های غیرتولیدی کوچک و متوسط ایرانی ارایه خواهد شد پس از جمع آوری شاخص های اولیه بوسیله طراحی پرسشنامه و انجام مطالعات میدانی لیستی ازشاخصهای منتخب بدست آمد