سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرزو جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گرو
خلیل فرهادی – استاد، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه شیمی
سپیده بانی سعید – استادیار، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده:

در این مطالعه، برای اولین بار، پوشش نانوذرات پلیتیرامین بر روی بستر م س توسط الکتروپلیمریزاسیون تیرامین بعد ازپسیواسیون مس در همان محیط الکتروپلیمریزاسیون، سنتز شد. سپس توانایی این پوشش بعنوان پوشش محافظ در مقابلخوردگی مس مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد خوردگی نمونههای پوشش داده شده با پلی تیرامین در محلول های کلرید سدیم ۳/۵ درصد با استفاده از نمودارهای تافل و نمودارهای پتانسیل مدار باز – زمان (Eocp-t مورد بررسی قرار گرفت. پوششهای رسوب داده شده بطریق الکتروشیمیایی بوسیله ی ولتامتری چرخه ای CV) طیف سنجی FTIR-ATR و عکسهای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM) شناسایی شد.