سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید اکبری – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی شیمی
داود محبی کلهری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالرضا صمیمی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
امین افراسیابی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

متاسفانه درجراحی های پیوند عضو پیوند رگهای مصنوعی با قطرکوچک کمتر از ۶mm به دلیل گشودگی کم و عدم تقلید کامپلیانس باعث ایجاد لخته های خون درمسیر شریان می گردد درمطالعه حاضر اثرات تغییر ساختارداربست های رگی برروی خواص مکانیکی آنها مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور از نانوالیافهای پلی یورتانی تولید شده توسط فرایند الکتروریسی استفاده گردید این داربست ها درسه ساختار ساده چین دار محوری و چین دار شعاعی تولید و مورد ارزیابی قرارگرفت و با سیاهرگ صافن انسانی HSv و سرخگر درون پستانی خوک pIMA مقایسه شد ایجاد چین بصورت شعاعی نسبت به ساختارساده آنها درمیزان اتساع تغییر معنی داری ایجاد نکرد ولیکن با افزایش ضریب استحکام کامپلیانس دینامیکی را کاهش داد.