سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه همتیان – مشاورمدیریت مهندسان مشاورکریت کارآ
شهرام جنابی – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در راستای ارتقای سطح رقابت پذیری صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری این خدمات واولویت بندی آن ها به عنوان هدف اصلی این تحقیق انتخاب گردید. مدل مورد استفاده در این تحقیق الماس رقابت ملی پورتر است کهچهار عامل اصلی آن عبارتند از: عوامل و نهاده های تولید، شرایط تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و پشتیبان، و ساختار شرکت. علاوه بر این ها، دو عامل کناری دیگر شامل دولت )به عنوان عامل زیربنایی در رقابت پذیری این خدمات( واتفاقات پیش بینی نشده نیز در نظر گرفته شده و با استفاده از آن ها قابلیت ها و ضعف هایی که در صدور این خدمات وجود دارد مطالعه گردید.در این چارچوب، پرسشنامه ای با استفاده از عوامل مدل الماس پورتر طراحی گردید و میان مدیران شرکت های صادراتی خدمات فنی و مهندسی توزیع گردید، که از آن میان تعداد ۸۴ پرسشنامه تکمیل شد. نتایج کلیدی: هرچنداطلاعات به دست آمده نشان از تأثیر زیادعوامل پورتر بر صادرات خدمات کشور دارد ، اما نتایج مطالعات حاکی از آن است که این مدل جهت بررسی صادرات خدمات دارایکاستی هایی بوده و لازم است عوامل مهم دیگری از جمله بازارهای هدف، ارتباطات فرهنگی و روابط و تجارت بین الملل در شرایط پیچیده و گسترده امروزی لحاظ شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده دولت در کشورهای در حال توسعه نقش پررنگ تر و شاخص تری دارد