سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
جعفر کریمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

عدم توزیع بهینه بارترافیکی در سطح شبکه شهر منجر به افزایش آلودگی زیست محیطی آلودگی صوتی تصادفات اتلاف وقت استفاده کنندگان از شبکه می شود بنابراین ارایه ابزارهای کارآمدی مدیریتی و برنامه ریزی در توزیع بارترافیکی شبکه و کاهش خسارات ناشی از عدم برنامه ریزی نقش تعیین کننده ای داشته و می تواند تا حدودی عوامل منفی موجوددر شبکه حمل و نقل شهری را کاهش دهد این پژوهش نیز بنابراهمیت حمل و نقل شهری به اولویت بندی سال ۸۸-۸۴ به لحاظ تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت یا جرح در شهراصفهان با استفاده از مدل Topsis درراستای توسعه پایدار انجام گرفته است جامعه آماری پژوهش اطلاعات کسب شده از تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به جرح، فوت و خسارت شهر اصفهان می باشد داده ها و اطلاعات مورد نیاز جمع کل حوادث، تعداد فقره منجر به فوت تعدادفوت شدگان تعداد فقره منجر به جرح تعداد مجروح و تعدادحادثه منجر به خسارت اتخاذ و محاسبات لازم انجام پذیرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که سال ۸۴ دررتبه اول و سال ۸۶ دررتبه آخر به لحاظ اولویت در تصادفات منجر به فوت و جرح در شهر اصفهان می باشد.