مقاله القا تمایز و مرگ سلولی مشتقی از خانواده ۴- آریل -۴-H کرومن ها بر روی NB4، لوسمی پرومیلوسیت حاد انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: القا تمایز و مرگ سلولی مشتقی از خانواده ۴- آریل -۴-H کرومن ها بر روی NB4، لوسمی پرومیلوسیت حاد انسان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوزیس
مقاله ۴- آریل ۴-H کرومن
مقاله تمایز
مقاله لوسمی پرومیلوسیت حاد (APL)
مقاله سلول NB4

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسامی تکلو سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: اباصلتی سوده
جناب آقای / سرکار خانم: فرومدی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در این مطالعه تاثیر یکی از مشتقات خانواده کرومن ها (۳-BMPC) در القا تمایز و آپوپتوزیس در سلول های لوسمی NB4 به عنوان مدل لوسمی پرومیلوسیتی حاد (Acute promyelocytic leukemia: APL) بررسی شده است.
مواد و روش ها: اثر سمی ۳-BMPC (cytotoxic) بر روی سلول های لوسمیک NB4 از طریق شمارش سلولی به وسیله هموسایتومتر بررسی شد و زنده بودن سلول با استفاده از آزمون دفع رنگ تریپان بلو مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی تمایز از رنگ آمیزی رایت گیمسا و فعالیت فاگوسیتوز (بیگانه خواری) سلول های تمایز یافته و برای بررسی آپوپتوزیس از رنگ آمیزی سلول ها با هوخست ۳۳۲۵۸ و مشاهده با میکروسکوپ فلورسنس و آزمون قطعه قطعه شدن DNA استفاده گردید.
نتایج: رده سلولی لوسمی NB4 انسانی پس از کشت، تحت تاثیر دارو در غلظت های مشخص (۱ تا ۱۲ نانومولار) و فاصله های زمانی مختلف (۲۴تا ۷۲ ساعت) قرار گرفت. مطالعه حاضر نشان داد که این ترکیب سبب مهار رشد وابسته به زمان و غلظت می گردد IC50 این ترکیب بعد از ۷۲ ساعت ۳ نانومولار محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بعد از ۴۸ ساعت از تیمار سلول ها با غلظت های پایین (۳ نانو مولار) از ۳-BMPC، سلول های NB4 به سمت ماکروفاژ/ مونوسیت تمایز یافتند. نتایج حاصل از رنگ آمیزی سلول ها با هوخست ۳۳۲۵۸ نیز نشان داد که بعد از ۷۲ ساعت از تیمار سلول ها با غلظت IC50 ترکیب، آپوپتوزیس در سلولها القا شد.
نتیجه گیری: با توجه به اثر این ترکیب در القای تمایز و آپوپتوزیس، این ترکیب می تواند در کنار سایر ترکیبات دارویی به عنوان کاندیدای مناسبی برای درمان سرطان خون معرفی شود.