سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غفار کیانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
علی قنبری – کارشناس گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نیترات نقره ( ۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ پی پی ام) بر روی تظاهر جنسیت در خیار گلخانه ای آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی ساری انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار پیاده گردید. بر اساس نتایج این آزمایش، اختلاف بسیار معنی داری بین تیمارهای مورد آزمایش مشاهده گردید. تعداد گل های نر با افزایش غلظت نیترات نقره افزایش یافت. مناسبترین غلظت برای القای بهینه گل نر در خیار گلخانه ای ۱۰۰ و ۲۰۰ پی.پی.ام نیترات نقره گزارش می شود.