سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهلا امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
راضیه صفرعلیزاده – دانشجویکارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
علیرضا مطلبی آذر – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از عوامل اساسی در اصلاح نباتات وجود تنوع ژنتیکی است ایجاد تنوع ژنتیکی بوسیله موتاژن های فیزیکی ماننداشعه گاما یا ایکس و موتاژن های شیمیایی مانند Mthyl methanesulfonate ( MMS ( و Ethyl methanesulfonate ( EMS اساس اصلاح نباتات به روش موتاسیون است یک شاخص مناسب گیاهی برای بررسی اثرات ژنتیکی تابش یونی و مواد شیمیای مختلف در سطوح کم بربافت زنده سیستم کرک – پرچمی هتروزیگوس از لحاظ رنگ گل در گل آذین برگ بیدی می باشد کاربرد موتاژن ها باعث ایجاد موتانهایی با کرکهای پرچمی صورتی در برگ بیدی شدند میزانحساسیت به موتاژن ها در بین کلونیهای مختلف برگ بیدی متفاوت بوده و فراوانی موتان تحت تاثیر غلظت ودوره زمانی تیمار موتاژن متغیر است کاربرد دو تیمار همزمان ممکن است منجر به اثرات سینرژیدی و یا آنتگونیستی موتاژن ها شود بطوریکه ترکیب عناصر الکیل دار با تابش یونی منتج به اثرات سینرژیدی شد درحالیکه ترکیب دو موتاژن EMS و مالئیک هیدرازید باعث بروز اثرات آنتاگونیستی شد هدف از این مطالعه بررسی یافته های پیشین در مورد القای موتان های صورتی با استفاده از موادجهش زا در گل آذین گیاه برگ بیدی است.