سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه احمدی مجد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلا
حسن ساری خانی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، هم
مهرداد چایی چی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
عبدالکریم کاشی – استاد گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،

چکیده:

در این پژوهش از گیاهچه های رشد یافته در شرایط درون شیشه ای جهت القای پلی پلوئیدی با استفاده از کلشی سین استفاده شد. گیاهچه ها با کلشی سین در چهار غلظت (۰/۰۰ و ۰/۰۵ و ۰/۱۰ و ۰/۲۰ درصد) به مدت ۲۴ و ۴۸ ساعت تیمار شدند و درصد زنده مانی گیاهچه ها بررسی شد. پس از رشد کافی گیاهچه های زنده مانده، سطح پلوئیدی آنها با رو ش های شمارش کروموزوم نوک ریشه به روش استواورسین و فلوسیتومتری نمونه های برگی مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر غلظت کلشی سین بر صفت زنده مانی گیاهچه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد اما زمان تیمار آن و اثر متقابل غلظت کلش یسین و زمان تیمار معنی دار نشد. بین غلظت های ۰/۰۵ و ۰/۱۰ و ۰/۲۰ درصد کلشی سین اختلاف معنی داری در صفت زنده مانی گیاهچه ها مشاهده نشد. نتایج ارزیابی های سطح پلوئیدی وجود سلول هایی را با دو سطح پلوئیدی دیپلوئید با تعداد ۲۰ کروموزوم و میکسوپلوئید با ۲۰=۲x و ۴۰=۴x تعداد ۴۰ کروموزوم را نشان دادند. همچنین نتایج حاصل از فلوسیتومتری نتایج حاصل از شمارش کروموزوم نمونه های نوک ریشه را تایید کرد. از گیاهچه های زنده مانده تعد اد ۱۶ گیاهچه با سطح پلوئیدی دیپلوئید و تعداد ۱۶ گیاهچه با سطح پلوئیدی میکسوپلوئید ارزیابی شدند. هیچ گیاهی با سطح پلوئیدی تتراپلوئید خالص پس از چندین واکشت مشاهده نشد.