مقاله القای مرگ برنامه ریزی شده سلولی در رده سلولی توموری ۵۶۳۷ مثانه توسط نانوکورکومین دندروزومی با مهار ژن های دخیل در پرتوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۲۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: القای مرگ برنامه ریزی شده سلولی در رده سلولی توموری ۵۶۳۷ مثانه توسط نانوکورکومین دندروزومی با مهار ژن های دخیل در پرتوانی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کورکومین
مقاله دندروزوم
مقاله مرگ برنامه ریزی شده سلولی
مقاله سرطان مثانه
مقاله ژن های پرتوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی میرگانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی زاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی فرهود
جناب آقای / سرکار خانم: مولی سیدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اگر چه خواص ضد سرطانی کورکومین، پلی فنل بدست آمده از ریشه گیاه زردچوبه، مورد تائید بسیاری از محققان است، با این حال جذب و توزیع بافتی پائین در بدن، فعالیت کم و متابولیسم سریع از جمله معایبی است که استفاده از کورکومین را به عنوان یک داروی ضد سرطان تا به امروز با محدودیت رو به رو کرده است. در این مطالعه حلالیت کورکومین بواسطه نانوحامل های میسلی تخریب پذیر، خنثی و غیر سمی تحت عنوان دندروزوم افزایش و نقش مهاری آن بر رشد سلول های توموری مثانه بررسی شد.
مواد و روش ها: روش های MTT، فلوسیتومتری و Annexin V-FLUOS (کیت اختصاصی تشخیص مرگ سلولی) برای بررسی مرگ سلولی و مکانیسم ژنتیکی مرگ القا شده توسط نانوکورکومین دندروزومی به واسطه مطالعه ژن های دخیل در پرتوانی سلول شامل OCT4A، OCT4B1، SOX-2 و Nanog با استفاده از روش Real-time PCR انجام گرفت.
نتایج: یافته ها بیانگر القای مرگ سلولی به واسط نانوکورکومین دتدروزومی به صورت وابسته به غلظت و زمان در رده سلولی توموری ۵۶۳۷ مثانه بود. بررسی چرخه سلولی بیانگر افزایش جمعیت سلولی در Pre-G1 و کاهش سلول ها در فاز G1 و S بود که نشان دهنده نقش مهاری کورکومین بر همانندسازی سلول های رده توموری ۵۶۳۶۷ مثانه است. همچنین مشاهده بیان OCT4A، OCT4B1،SOX-2  و Nanog در تجزیه و تحلیل Real-time بیانگر نقش تومورزایی این ژن ها در رشد تومورهای مثانه است. تیمار با نانوکورکومین دندروزومی به طور معنی داری بیان mRNA این ژن ها را کاهش داد (P<0.01).
نتیجه گیری: به طور کلی یافته های مذکور نشان می دهد که نانوکورکومین دندروزومی با تغییر بیان ژن های دخیل در تکثیر، سلول های توموری را به سمت مرگ برنامه ریزی شده سلولی هدایت می کند که بیانگر نقش کاربردی نانودارو در درمان سرطان مثانه است.