مقاله القای تولیدمثل در ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) با استفاده از هورمون های هیپوفیز، hCG و LHRHa2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: القای تولیدمثل در ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) با استفاده از هورمون های هیپوفیز، hCG و LHRHa2
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تولیدمثل
مقاله هورمون تراپی
مقاله مولدین وحشی و پرورشی
مقاله سوف معمولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادلنگرودی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: پورسعید سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتکار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عفت پناه ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: مکنت خواه بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: رعنای اخوان سبحان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف القای تولیدمثلی ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) با استفاده از هورمون های مختلف انجام پذیرفت. برای این مطالعه، مولدین در ۴ تیمار هورمونی مورد تزریق قرار گرفتند به طوری که در هر گروه ۴ مولد با استفاده از هورمون های عصاره غده هیپوفیز (در دو مرحله ۱٫۵ و ۴٫۵ میلی گرم بر کیلوگرم(،LHRHa2 در دو مرحله ۳٫۵ و ۱۰ میکروگرم بر کیلوگرم)، hCG در دو مرحله ۱۵۰ و ۵۰۰(IU/kg و سرم فیزیولوژی (کنترل) تزریق شدند. نتایج نشان داد همه ماهیان نر و ماده وحشی تیمارهای عصاره غده هیپوفیز و LHRHa2 به تزریق هورمونی پاسخ داده، در حالی که در مولدین ماده وحشی تزریق شده با hCG و پرورشی تزریق شده با hCG و عصاره غده هیپوفیز، ۷۵ درصد به هورمون تراپی پاسخ داده و هیچ مولد پرورشی به تزریق LHRHa2 جواب مثبت ندادند. در ارتباط با پارامترهای تعیین شده در تکثیر شامل تعداد در گرم تخمک و هماوری کاری، اختلاف معنی داری در مولدین تحت تیمارهای مختلف مشاهده نشد. با توجه به نتایج کسب شده از این پژوهش به نظر می رسد هورمون های عصاره غده هیپوفیز و hCG برای القای تکثیر مصنوعی ماهی سوف معمولی دارای کارایی بالایی بوده و قابل توصیه برای این امر می باشند.