سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حیدر چوپانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
مجتبی زارع خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
اکرم الهی گل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه تهران

چکیده:

باشتاب روزافزون تحولات و دگرگونی های دردنیای کنونی فرایند تغییر و تحول مستمر از عمده ترین جریان های حاکم برحیات بشری است از این رو شرکت های و سازمان هایی که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هستندمجبور به انعطاف پذیری و پذیرش تغییرات می باشنددرچنین دوره ای نوآوری تکیه گاه اصلی سازمان ها شده است ماهیت رشد اقتصادی جهانی با تسریع نوآوری تغییر کرده است که آن را به وسیله گسترش سریع تکنولوژی چرخه عمر کوتاه تر محصول و افزایش توسعه محصولات جدید امکانپذیر کرده است امروزه سازمان هایی موفق هستند و میتواننددردنیای رقابت ادامه حیات بدهند که توانایی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند و دائما افکار و اندیشه های جدید را درسازمان کاربردی سازند با پیچیدگی رقابت نوآوری به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات شرکت ها محسوب میشود. همه سازمان ها برای بقا نیازمند ایده های نووبدیع هستند درپژ<هش حاضر ضمن پرداختن به مفهوم نواوری به بررسی الزامات و عوامل موثر عوامل فردی و سازمان و میحطی موثربرنوآوری می پردازد و درنهایت پیامدهای بکارگیری و توسعه نوآوری را درسازمان ها را مورد بحث و بررسی قرارمیدهد.