سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید جواد هاشمی فشارکی – مدرس دانشگاه مالک اشتر ومشاور عالی دفاع غیر عامل

چکیده:

افزایش جمعیت شهری ، روند رو به تزاید توسعه شهرها و کمبود و گرانی زمین در شهرها، به خصوص در شهرهای بزرگ، فرایند گسترش شهر، استفاده از فضاهای زیرزمینی را رو به فزونی نهاده است. از سوی دیگر گریبان گیر بودن شهرها به انواع بحرانهای طبیعی و انسان ساخت ،تأمین نیازمندیها وملاحظات شرایط بحران را در شهرهاضروری نموده است. بنابراین ضرورت دارد تمهیدات لازم جهت شرایط بحران در وضعیت اضطراری در فضاها وسازه های زیر زمینی صورت پذیرد.همچنین دومنظوره سازی فضاهای زیرزمینی شهری یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و لازم است سازه های زیرزمینی بگونه ای طراحی شوند که علاوه بر تأمین نیازهای شرایط عادی هر مجموعه یا مرکز، قابلیت بهره برداری جهت نیازهای ضروری همان مجموعه یا همان مرکز در شرایط بحران را برخوردار باشد. روش تحقیق حاضر بصورت توصیفی تحلیلی بوده، نخست ادبیات تحقیق در دوحوزه مدیریت بحران وسازه های زیرزمینی جمع آوری شده وسپس ملاحظات مدیریت بحران در سازه های زیرزمینی شهری تبیین ،آنگاه الزامات تحقق مدیریت بحران در فضاهای زیرزمینیبیان گردیده ودرانتها پیشنهادهای مرتبط ارایه گردیده است.