سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابراهیم گلشن –

چکیده:

سند چشم انداز بیست ساله، ابرخط مشی است که جنبه های فراگیر و هادی بودن را توامان داراست. ویژگی خاص این سند ایجاب میکند به نحو خاصی مورد بررسی قرار گیرد و رابطه آن با سایر عناصر نظام سیاسی مشخص شود، بویژه که برای کل نظام و از زاویه ای ایدئولوژیک محور تدوین و تجویز شده است.پرداختن به ابعاد فراگیر سند چشم انداز، الزامات ادراکی، تبیینی، و اجرایی آن، موضوع مقاله حاضر است. اهمیت این موارد سه گانه از آنجا بیشتر آشکار میشود که توجه به عناوین موضوعات مطرح در آن تنوع زایدالوصفی را پیشرو میگذارد؛ آنچنانکه دستیابی توامان به هدف کلی و اهداف فرعی و موضوعی آن بسیار بحث انگیز مینماید و به همین میزان الزامات فراوانی را برای سایر عناصر نظام در دستور کار قرار میدهد.ویژگی فراگیری سند چشم انداز، مستلزم روش شناختی ای فراگیر است، به نحوی که کارگزاران نظام، گروهها و سازمانها بتوانند با به کارگیری آنها به درکی روشن از فلسفه وجودی آن، تبیینی دستورمند از فرایندهای اجرایی، و رهنودهایی عملیاتی برای تحقق موارد مطرح در سند دست یابند. در این رابطه است که نظریه حاکمیت به رغم روی آوری های متعدد به آن، با ارکانی که در اینجا ارایه میشود، میتواند راهگشا و راهبر باشد.پیشاپیش یاد آور میشود، بحث حاضر جنبه نظری و روش شناختی دارد و مباحث کاربردی و عملی نیازمند رویآوریهای انضمامی و ترکیبی، حسب مورد است.