مقاله الحاق شهری سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر زنجان؛ مورد: روستاهای سایان و گاوازنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: الحاق شهری سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر زنجان؛ مورد: روستاهای سایان و گاوازنگ
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الحاق (ادغام) شهری
مقاله روستاهای پیرامونی
مقاله خزش شهری
مقاله شهری-روستایی
مقاله شهرزنجان
مقاله سایان
مقاله گاوازنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی فضلی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی منیژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرچه در سال های اخیر آنچه که به ادغام یا الحاق شهری شهرت یافته، کم و بیش توسط کارشناسان شهری مورد اشاره قرارگرفته است، اما کوشش چندانی در سنجش دامنه یا هدایت دگرگونی های برآمده از این فرایند در گذر زمان به انجام نرسیده است . بر مبنای اطلاعات و داده های پراکنده موجود، این پدیده طی یکی-دو دهه اخیر، در غیاب برنامه های متناسب شهری و به صورتی عمدتا خودجوش، زمینه ساز الحاق و ادغام بسیاری از سکونتگاه های روستایی در کانون های شهری به ویژه کلان شهرهای کشور شده است.
این مقاله کوشش دارد تا ابعاد مختلف پدیده ادغام یا الحاق شهری و پدیده های وابسته به آن-پدیده های خزش و خورندگی شهری-را با نگاهی به رشد بیرویه شهر زنجان و ادغام دو نمونه سکونتگاه های پیرامونی آن، مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخان های و بررسی های میدانی است. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که تحولات سکونتگاه های روستایی ناشی از الحاق، عمدتا موجب بروز مسائل متعددی در روستاها ی مورد مطالعه شده است. گرچه روستاهای پیرامونی در فرایند الحاق به صورت کانون های جمعیت پذیر در آمده اند، اما این افزایش جمعیت نه به سبب رشد طبیعی، بلکه به علت تصمیم سازی های اداری-دولتی و گسترش بی رویه محدوده شهر و بروز پدیده های خزش و خورندگی بوده است. واقعیت این است که روند الحاق سکونتگاه های روستایی پیرامون زنجان، نه تنها موجب حل مسایل و مشکلات پیشین این روستاها نشده است، بلکه پیامدهای متعددی نظیر افزایش جمعیت به واسطه ورود مهاجران روستایی و شهری و به دنبال آن پیدایش حاشیه نشینی، تغییرکاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و خدماتی، آلودگی و مسائل زیست محیطی سکونتگاه های ملحق شده به شهر و… را فراروی روستاهای سایان و گاوازنگ و همچنین شهر زنجان قرار داده است.