سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شهلا سلمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد قربانی – استادیار دانشکده صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

الاینده ماده ای است که بطور عمدی یاغیرعمدی به غذا افزوده می شود وحضور آن در غذا به عنوان نتیجه ای از تولید فرایند عمل اوری بسته بندی انتقال و نگهداری چنین غذاهایی یا به عنوان یک نتیجه از الودگی محیطی می باشد خاک به عنوان منبع اصلی برای الاینده های شیمیایی و اب و هوا عامل اصلی انتقال این ترکیبات هستند الودگی خاک عمدتا توسط ترکیبات شیمیایی ساخته شده توسط انسان یا دفع مستقیم ضایعات صنعتی ایجاد می شود مهمترین الاینده های خاک شامل افت کشها، هیدروکربن های اروماتیک چند حلقه مواد دارویی می باشد مسیر اصلی الاینده های حاصل از دامداریها ورود آنها به ابهای زیرزمینی است از مهمترین این الاینده ها می توان هورمونها انتی بیوتیک ها مایکوتوکسین ها، فلزات سنگین و دای اکسین ها را نام برد اداره های قانون گذاری و ازمایشگاهی های کنترل کیفیت به طور پیوسته روشهای سریع تر ساده تر و ارزانتر را برای انالیز مقادیر کم الاینده ها د رمواد غذایی تقاضا می کنند استخراج با حلال عمومی ترین تکنیک استفاده شده برای استخراج الاینده ها ا زمواد غذایی مایع می باشد.