سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحله میرزانژاد ورکی – حسابرس سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران
ابوالفضل محمدنژاد کیاسری – کارمند سازمان فضایی نیروهای مسلح استان گلستان

چکیده:

عدالت سازمانی اصطلاحی است برای توصیف نقش عدالت با موقعیتهای شغلی، ادراک عدالت سازمانی به منظور اثر بخشی عملکرد سازمانها و رضایت افراد در سازمان یک ضرورت اساسی به شمار می رود. در این میان شناخت نحوه تأثیر گزاری ابعاد مختلف عدالت سازمانی بر انواع رفتارهای سازمانی مانند غیبت، جابجایی و عملکرد کاری کارکنان می تواند شناخت مناسبتری از فراگرد عدالت سازمانی و رضایت شغلی بدست دهد. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد ارتباط میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران و انتخاب نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، ۱۹۹۳) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری کالموکروف- اسمیرنف و آزمون تی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ابعاد مختلف عدالت سازمانی و نهایتاً رضایت شغل از افراد در سازمان در وضعیت مطلوبی می باشد.