سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهران
زهرا زارعی چقابلکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

هوابعنوان شرایط زودگذرجوی و اقلیم به عنوان هوای غالب یک منطقه می تواند بعنوان یک شاخص محلی برای جذابیت منطقه و همچنین برروی فعالیت های دوره ای ساختارها و کارکردها و آسایش گردشگران اثرگذارباشد تحقیق حاضر به منظور بررسی شرایط اقلیم جنوب شرق ایران برای انجام فعالیت های گردشگری درطول ماه ها یسال صورت گرفته است برای انجام این پژوهش از داده ها ۱۶ ایستگاه های هواشناسی فعال درسطح سه استان دریک دوره آماری ۱۷ ساله استفاده شده است دراین تحقیق از شاخص اقلیم توریستی TCI استفاده شده و سپس به پهنه بندی اقلیم گردشگری جنوب شرق ایران با استفاده از GIS پرداخته شده است نتایج تحقیق نشان میدهد که شرایط مناسب و مطلوب اقلیمی برای گردشگری درطول سال درمنطقه جنوب شرق وجود دارد که این شرایط با توجه به تغییر فصول و تغییر شرایط آب و هوایی دربین نواحی شمالی و جنوبی جابجا میشود درماه ژانویه و فوریه جنوب شرق کشور پتانسیل بالایی را از نظر شرایط اقلیم گردشگری داراست. ماه آوریل که مصادف با شروع بهار است شرایط خوب و عالی دراکثر مناطق حاکم است درماه سپتامبر شرایط عالی اقلیم گردشگری از عرضهای شمالی به عرضهای پایین تر گسترش می یابند.