سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیلوفر نیکقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمجید مفیدی شمیرانی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اقلیم عامل اصلی تاثیرگذاربرمعماری دربسیاری از نقاط جهان است اما گروهی ازمنتقدان باوردارند که عوامل دیگر درشکل دادن به معماری موثرترند به نظر می سرد که دراقلیم های بحرانی مانند بیابانی اقلیم بیش از سایر عوامل برمعماری تاثیر گذاشته و به همین دلیل دراین مناطق سیما و ساختار معماری مشابه ای را ایجاد نموده است این مقاله با جمع بندی نظرات نظریه پردازان درخصوص ویژگیهای معماری مناطق بیابانی این معماری را درنقاط مختلف جهان توصیف و مقایسه ووجوه اشتراک آنها را درارتباط با اقلیم مورد بررسی قرار میدهد نتایج نشان میدهد که درمناطق گرم و خشک اقلیم اصلی ترین عامل تاثیر گذار درشکل گیر یمعماری بومی بوده است و دراین گونه مناطق وجوه تشابهی درسیما و ساختار معماری وجود دارد که ناشی از تاثیر عوامل اقلیمی مشابه است.