سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین فرجی ملائی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری_دانشگاه تهران
آزاده عظیمی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری_تهران_ایران
عزت اله قنواتی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در این مقاله هدف اصلی بررسی پارامترهای اقلیمی موثر در طراحی بنا در اقلیم سرد در راستای بهینه سازی مصرف انرژی است. در این راستا از تکنیک مطالعه اسنادی جهت گردآوری داده ها استفاده شده است و نیز برای تحلیل داده ها از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در این مقاله ابعادی چون فرم بنا، نوع مصالح، کالبد شهر و روستا و سایر موارد در ارتباط با اقلیم سرد مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج ابن مقاله در قالب ارائه ویژگی های بنا در اقلیم سرد ایران است