سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماء عبدالهی درمیان – تربت جام ، بیستمتری منبع آب ، بین ابوذر و مترجمی ، پلاک۱۷

چکیده:

کشت محصول خربزه در منطقه تربت جام به سه صورت(بذرکاری،نشاشده،زیر پلاستیکی)انجام می شود.هزینه های واقعی محصول قبل از رسیدن به دستمصرفکننده شامل هزینه تولید وهزینه پساز برداشتمحاسبه شده است. ۱-با توجه به جداول مشاهده می شود در بذرکاری(کشتآزاد) واسطه ها بدون صرفهیچ هزینه ای (هزینه حسابداری وهزینه ضمنی) به به سود (سودحسابداری و سوداقتصادی) با نوسان خیلی کم می رسند.اما کشاورز بالعکسبا صرف هزینه نه تنها به سود نمی رسد بلکه ضرر هم می کند. ۲-درنشاکاری هم مانند بذرکاری واسطه ها بدون صرفهیچ هزینه ای (هزینه حسابداری وهزینه ضمنی) به به سود (سودحسابداری و سوداقتصادی) با نوسان خیلی کم می رسند.اما کشاورز بالعکسبا صرفهزینه نه تنها به سود نمی رسد بلکه ضرر هم می کند. ۳-در کشت زیر پلاستیکی واسطه ها بدون صرفهیچ هزینه ای (هزینه حسابداری وهزینه ضمنی) به به سود (سودحسابداری و سوداقتصادی) با نوسان خیلی کم می رسندو کشاورز باصرف هزینه هابه سود دستپیدا می کند.این محاسباتنشان می دهد در هزینه های محصول خربزه استفاده از روش های صحیح ونوین در تولید نیازمندیم.همچنین نیاز به راهکارهایی برای هزینه های پساز برداشت(واسطه ها)در بازار بی ثبات داریم پسبهتر استاول با مشکلات سپسبا راهکار آنها آشنا شویم.