مقاله اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادی
مقاله ثبات سیاسی
مقاله خودبازگشتی
مقاله وقفه های توزیعی و شاخص آزادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمیجانی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: گرجی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به نظر می رسد که تاثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضا دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (۱۳۸۶-۱۳۵۳) می پردازیم. در این مقاله ۸ تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی ۵ متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تایید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریبا وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تاثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مساله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.