سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهروز کامرانی – کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مقاله، با روش کتابخانهای )توصیفی – تحلیلی( و با استناد به قرآن و منابع اسلامی، ضمن تعریف اقتصاد ازدید اسلام، پارهای از اصول و پرداختهای مالی نیز از منظر قرآن بررسی شده است. در قرآن، اقتصاد در قالب احکام،مقرّرات و دستورالعمل های حقوق اسلامی بیان شده است؛ وظیفهی ماست که این احکام و مقرّرات اسلامی را از قرآن استخراج و راهکارهایی را برای پیشرفت اقتصادی کشور ارائه کنیم. همچنین بحث در مورد فرهنگ کار، اقتصاد درخانواده و ایجاد بحرانهای اقتصادی در جهان، اهداف دیگر این تحقیق است. با توجه به بحثهای انجام گرفته نتیجه می گیریم، علت اصلی تفاوت نظام اقتصادی اسلام و نظام سرمایهداری، به نوع نگرش آن ها به هستی، دنیا و آخرت برمیگردد. در نظام اسلامی که سیستمی الهی است فرد با اعتقاد به خدا، آخرت خود را مدنظر قرار می دهد؛ چنانچه از مالخود در راه خدا انفاق میکند. اما نظام سرمایهداری به دلیل منفعت طلبی و سود بیشتر فقط به دنیا توجه میکند و حتی به خاطر آن کشتن انسان ها را اصل و ارزش میپندارد. بنابراین، ما ناگزیریم اقتصادمان را بر اساس سیستم الهی کهنشأت گرفته از آیات الهی است، شکل دهیم. در قسمت آخر این مقاله راهکارهایی نیز برای توسعهی اقتصاد سالم پیشنهاد گردیده است.