سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه آقاجانی – کارشناس ارشدعلوم اقتصادی
فاطمه قربانی رنجبری – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش

چکیده:

اقتصاددانش محور اقتصاد هزاره سوم است اقتصاد دانش محور اقتصادی است که دانش را بطور موثری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی خلق کند بدست آورد وفق دهد و به کارگیرد دراین نوع از اقتصاد دانش به عنوان مهمترین منبع و یادگیری مهمترین فرایند آن است همچنین اقتصاددانش محور آن است که تولید توزیع و استفاده از دانش در آن نقش اصلی و غالب برای تولید ثروت دارد کشور ما چند وقتیست که درزندگی اقتصاد دانش محور وارد عرصه تحقیق و پژوهش شده است ولی نیاز به برنامه ریزی دراین زمینه با توجه به نقاط قوت وضعفکشور دارد دراین مقاله ما به بررسی اقتصاددانش محور و جایگاه آن در کشور و نقاط قوت و ضعف کشور درزمینه دستیابی به این اقتصاد می پردازیم.