سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا عبادی پور – کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و مدرس دانشگاه پیام نور وا
سیدمشیر محتسبی – کارشناس کشاورزی بانک کشاورزی شهرستان بهبهان
بابک دیده بان – کارشناس ارشد زراعت و مدرس دانشگاه پیام نور واحد بهبهان
زهرا بهار – دانشجوی کارشناسی علوم کشاورزی دانشگاه پیام نور امیدیه

چکیده:

با توجه به خسارت شدید خشکیدگی خوشه در رقم خرمای خاصی، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار روی رقم خرمای خاصی در شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان در سال۸۹-۸۸ با دو فاکتورنوع و زمان پوشش صورت گرفت. فاکتور پوشش شامل سه نوع پوشش حصیری، کیسه توری پارچه ای و گونی کنفی در مقایسه با شاهد بدون پوشش و فاکتور زمان پوشش شامل پوشش خوشه ها در اواسط مرحله کیمری و اوایل مرحله خارک می باشد. به منظور تعیین میزان خسارت عارضه در تیمارهای آزمایشی در زمان برداشت محصول نمونه برداری صورت گرفت. تجزیه واریانس داده ها با نرم افزارMSTATC و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که پوشش خوشه ها با سبدحصیری در اواسط مرحله کیمری یا ابتدای مرحله خلال بدلیل تأثیر مطلوب در کاهش خسارت عارضه ، ارزان بودن، فراوانی و امکان دسترسی دائمی به ماده اولیه و استفاده از ضایعات برگ نخل خرما جهت تهیه آن و همچنین امکان استفاده از آن در طی چند سال به عنوان بهترین نوع پوشش جهت کاهش خسارت عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما معرفی می گردد