سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی شجاعی فرد – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

ایستادگی وپیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که میتواند الهام بخش سایرملت ها برای حرکت به سمت استقلال و نفی وابستگی باشد اصلی ترین نگرانی لیبرال – دموکراسی غرب به حساب می اید که سلطه را عامل اساسی حیات مادی و برتری خویش می داند به ویژه اینکه ایران اسلامی کانون مقاومت درمنطقه خاورمیانه و دربین کشورهای اسلامی نیز هست واین موقعیت موجب به شکست انجامیدن طرح های سلطه جویانه لیبرال – دموکراسی غربی برای دراختیارگرفتن این قلب سرزمینی و ایجادشرایط مطلوب برای کنترل و مدیریت نظم جهانی نیز شده است ازاین رو تغییر ساختارویاحداقل تغییررفتار و مهارقدرت جمهوری اسلامی ایران راهبرد دولت های غربی به رهبری امریکا است که برا یتحقق آن ازهیج اقدامی فروگذارنبوده و تاکنون طیفی ازتهدیدات و تهاجمات گوناگون را علیه مردم و نظام ایران اسلامی تجربه کرده و درعین حال نتیجه ای نگرفته اند