سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا شریف پور – گروه مخابرات- پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو
مهدیه علی بخشی – گروه مخابرات- پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در حال حاضر مخابرات سیستم اتوماسیون پست های مبتنی بر استانداردIEC61850بر اساس شبکه اترنت می باشد. با توجه به اهمیت انتقال اطلاعات در عملکرد صحیح کنترل و حفاظت در پست های ۶۱۸۵۰ ، قابلیتاطمینان در مخابرات سیستم اتوماسیون این پس تها امری مهم و حیاتی است. به همین منظور علاوه بر افزونگی متداول و شناخته شده در تجهیزات حفاظتی پس تها، تامین افزونگی در شبکه مخابراتی نیز لازم و ضروریمی باشد. در این مقاله با بررسی پروتک لهای افزونگی مطرح در شبکه های اترنت صنعتی، پروتکل های مناسب جهت کاربرد در سیستم های اتوماسیون پست مبتنی برIEC 61850با توجه به الزامات مربوطه ارائه شده است. همچنین با بررسی پارامترهای موثر در انتخابساختار افزونگی مناسب برای شبکه اترنت سیستم اتوماسیون پست ۶۱۸۵۰ ، به کاربرد این پروتکل ها بههمراه توپولوژی های پیشنهادی در باس های ایستگاه وپردازش پرداخته شده است.