سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن سایمانی – گروه خاکشناسی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
محمد علی حاج عباسی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گیاه پالایی به عنوان یکی از روشهای نوین پالایش محیطهای آلوده با وجود مزایای بسیار، محدودیتهایی نیز دارد که از مهمترین آنها محدودیت رشد گیاه در محیطهایی است که سمیت آلاینده (ها) بالاست. لذادر سالهای اخیر استفاده از گیاهانی که دارای رابطه همزیستی با باکتریها و قارچها می باشند، به عنوان یک راهکار طبیعی برای افزایش کارایی این روش مطرح شده است در این پژوهش تاثیر حضور قارچهای اندوفایت همزیست با گیاهان Festucaarundinacea و Festucapratensis بر غلظت آلاینده های نفتی، کادمیم و آرسنیک در محیط خاک بررسی شده است. نتایج بیانگر تاثیر معنی دار (فرمول در متن اصلی مقاله) گیاهان حاوی اندوفایت در کاهش غلظت برخی آلاینده های نفتی (هیدروکربنهای آلیفاتیک با زنجیره ۱۰ تا ۲۵ کربن ) در محیط خاک ونیز انباشت بیشتر کادمیم در اندام هوایی گیاهان مذکور در مقایسه با گیاهان بدون قارچ بود. تجزیه هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ای مورد مطالعه در محیط ریشه و انباشت آرسنیک در کل بافتهای گیاهی در گیاهان (با و بدون اندوفایت) اختلاف معنی دار نشان نداد. حضور قارچهای اندوفایت در گیاه می تواند از طریق افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی و نیز افزایش زیست توده ، کارایی گیاه پالایی را افزایش دهد.