سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافتهایی است که وابستگی کشاورزان به برخی نهادههای کشاورزی را کاهش میدهد و منجر به افزایش سودمندی مزرعه، کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسلها میگردد .بدون تردیدکاربرد کودهای بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبتی که بر کلیه خصوصیات خاک دارد، از جنبههای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی نیز ثمر واقع شده و میتواند به عنوان جایگزینی مناسب و مطلوب برای کودهای شیمیایی باشد .به منظور کاهش مصرف کودهای شیمیایی و جایگزینی آنها با کودهای بیولوژیک آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار شامل دو عامل منبع ازت در سه سطح n0 بدون کاربرد هیچگونه ازت nc کودشیمیایی ازتnb باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم و عامل دوم منبع فسفره درسه سطح p0 بدون کاربرد هیچگونه فسفرpc کود شیمیایی فسفر pcb باکتریهای حل کننده فسفات به نامهای سودوموناس پوتیدا و باسیلوس لنتوس به همراه کود شیمیایی فسفر استفاده شد و تأثیرآنها بر روی برخی پارامترهای سویا، شامل ارتفاع گیاه، فاصله اولین غلاف از سطح زمین،عملکرد دانه، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین بررسی شد .این نتایج نشان داد در تیمارهایی که در آنها از کودهایبیولوژیک ازته و فسفره تواماً استفاده شده بود علاوه برآن که باعث افزایش پارامترهای فوق الذکر گردید از طرف دیگرنشان داد که در حضور باکتریهای حلکننده فسفات میزان کودهای شیمیایی فسفاته تا ۵۰ درصد کاهش مییابد