سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیما ادریسی – دانشجوی کارشناسی ارشد علفهای هرز
علی نقی فرح بخش – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
منصوره معینی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرافزودن نیتروژن و مویان به مخلوط علف کش سولفوسولفورون ۷۵درصد بانام تجاری آپیروس درافزایش کارایی آن برا یکنترل علف هرز جودره درمراحل رشدی مختلف گیاه ازمایشی گلدانی دردانشگاه ازاد اسلامی شیراز بصورت کرتهای خرده شده درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد کرت اصلی شامل مراحل رشدی جودره براساس معیار زادوکس ۲تا۴برگی GS=13 پنجه زنی GS=23 و گره اول ساقه رفتن GS=31 کرت فرعی شامل سطوح کاربرد علف کش بود اندازه گیری های انجام شده شام لدرصد تعدادگیاهان زنده باقیمانده نسبت به شاهد درهرگلدان و ارزیابی چشمی در۱۵ و ۳۰ روز پس ازسمپاشی بود که پس از ۳۰ روز پارامترهای رشد شامل طول اندام هوایی ریشه و وزن تروخشک گیاهان اندازه گیری شد داده ها با استفاده ازنرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که تیمار ۲۶/۶ گرم درهکتار علف کش سولفوسولفورون گرچه درمقایسه با شاهد بدون سمپاشی موجب کاهش معنی دار پارامترهای رشد جودره شد اما اضافه کردن نیتروژن موجب کاهش بیشتر این پارامتر ها شد و این تیمارها درمقایسه با کاربرد تنهای علف کش ارجعیت داشت