سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا مظلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
ندا خان محمدی – دانشجویکارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

آبیاری جزئی متناوب ناحیه ریشه یک روش برای صرفه جویی در مصرف آب می باشد که می تواند واکنش های فیزیولوژیکی گیاه را تنظیم کند. در این تحقیق میزان کارایی مصرف آب گیاه تحت آبیاری جزئی متناوب ناحیه ریشه و آبیاری مجدد آن تا حد آبیاری متداول بررسی شد. آزمایش در گلدان هایی در دو سطح حاصلخیزی و با سه روش آبیاری در دو مرحله گره زنی و طی مرحله گره زنی و کاکلی شدن ذرت انجام گرفت. روش های آبیاری شامل سه روش آبیاری متداول آبیاری جزئی متناوب ناحیه ریشه و آبیاری جزئی ثابت بود. نتایج حاکی از آن است که سطح حاصلخیزی بالا تاثیر بسیار کمی بر روی کل ماده خشک تولیدی داشته و روش آبیاری جزئی متناوب ناحیه ریشه می تواند آب مصرفی گیاه را بهبود بخشد و از طرفی مقاومت به تنش خشکی در گیاه را افزایش دهد.