سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیوا زارعی چالشتری – کارشناس ارشد زراعت
امیر آینه بند – استادیار دانشگاه شهید چمران
سیدجلیل نوربخشیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
ایمان خواجعلی چالشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

در ایران به رغم حاکم بودن شرایط خشکی در اکثر نقاط کشور، خشکسالی نیز به کرات اتفاق افتاده و باعث کمبود آب در بخشهای مختلف مصرف از جمله کشاورزی می گردد با توجه به اینکه در شرایط خشکسالی میزان منابع آبی محدود می باشد بهتر است که از سیستم هایی از کشت استفاده شود که کارایی مصرف آب بالایی داشته باشند مانند کشت مخلوط تا ضمن صرفه جویی در مصرف آب عملکرد بالاتری نیز حاصل شود.در این آزمایش افزایش راندمان مصرف آب در سیستم کشت مخلوط شبدربرسیم و ارزن در تیر ماه ۱۳۸۶ در مزرعه ای در جنوب شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل نسبتهای مختلف بذر مخلوط ارزن وشبدر برسیم شامل ۵ تیمار:ارزن ۱۰۰ %-شبدربرسیم ۰، ارزن ۷۵ %- شبدربرسیم ۲۵ % ، ارزن ۵۰ %-شبدربرسیم ۵۰ %، ارزن ۲۵ %- شبدربرسیم ۷۵ %و ارزن ۰- شبدربرسیم ۱۰۰ % بودند که به روش کشت درهم روی خط ۳۰ سانتیمتری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار مورد کشت قرار گرفتند. راندمان مصرف آب، عملکرد علوفه تر و خشک مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد از نظرکارایی مصرف آب اختلاف معنی داری بین تیمارها در سطح ۵ درصد وجود دارد و تیمار ارزن ۵۰ % شبدربرسیم ۵۰ % با میانگین ۶۶۷ / ۰کیلوگرم در متر مکعب بیشترین کارایی مصرف آب و تیمارشبدر خالص با میانگین ۴۵۵ / ۰ کیلوگرم در متر مکعب کمترین کارایی مصرف آب را داشت. بیشترین و کمترین علوفه خشک به ترتیب از تیمارهای ارزن ۵۰ % شبدربرسیم ۵۰ % و وارزن ۰- شبدربرسیم ۱۰۰ % با حدود ۵ و ۵/ ۳ تن در هکتار حاصل شد.این نتایج نشان داد از سیستم کشت مخلوط می توان در کشت دوم یا کشت تابستانه یا تاخیری با راندمان مصرف آب بالاتر و عملکرد علوفه بیشتر ،در شرایط کم آبی استفاده کرد.