سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم بابائیان – دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی همایی – استاد گروه خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از راههای آلودگیزدایی سرب از خاک، استخراج گیاهی و یکی از روشهای افزایش کارآیی آن، استفاده از کیلیتها است. در این پژوهش، اثر NTA ،EDTA و اسید اگزالیک بر میزان استخراج سرب از خاک توسط هویج بررسی شد. بیشترین مقدار سرب در شاخساره و ریشه در غلظت ۱- mmolEDTAkg 10 و ۱-mgPbkg 800 ه ترتیب ۳۴۲ و ۳۰۱ میلیگرم در کیلوگرم بدست آمد. نتایج این پژوهش نشان میدهد هویج توانایی زیادی در جذب و تجمع سرب در اندامهای خود دارد، بنابراین میتواند به عنوان گیاهی سرباندوز در فناوری پالایش گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.