سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ولی اله قوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود حکمتی – سرپرست کنترل فرآیند مجتمع مس شهربابک
احسان ارغوانی – پژوهشگر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی کاشی گر
صمد بنیسی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، بخشمهندسی معدن

چکیده:

در مدار آسیاکنی کارخانه پرعیارکنی مس شهربابک از آسیای نیمهخودشکنی به قطر۹/۷۵ و۳/۸۸طول متر با توان۷۰۰۰kW وسرعت متغیر (سرعت بحرانی% ۸۰-۳۵برای کاهش خوراکی با دبی ۷۲۱t/hبا ۵۲mm 80 درصد عبوری) بهمحصول ۸۰ میکرون ( ۸۰ درصد عبوری) استفادهمیشود. محصول مدار روی سرند گردانی با ابعاد روزنه ۱۲×۲۵/۴mm در انتهای آسیا ریخته میشود. مواد روی سرند با ابعاد بزرگتر از ۱۲mm به آسیا برگردانده و مواد زیر سرند به مدار آسیاکنی گلولهای فرستادهمیشود بررسی کارکرد یک سال اخیر آسیا نشان از نوسان شدید عملکرد آن با محدوده توانکشی ۳۶۶۵±۹۲۶ ) و نرخجامد kW) t/h 728±۳۶ داشت. جهت تنظیم سهم خردایش حاصل از سایش و ضربه، میزان پرشدگیگلوله از مقدار اولیه ۴ به ۱۳ % رسانده و درصدجامد پالپ آسیا جهت فراهمکردن ویسکوزیته مناسب از مقدار ۵۶ به ۶۹ با تنظیم آب ورودی تغییر دادهشد. سیستم شستشوی محصول روی سرند گردان به علت کارآیی پایین و فشار کم آب تغییر دادهشد، نصب سیستم شستشوی جدید علاوه برکاهش میزان بار برگشتی بهدلیل جدا کردن ذرات ریز از ذرات درشت، انتقال این مواد را بهخصوص در فصول سرد آسان کرد