سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا جعفرزاده – کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه کامپیوتر، زنجان
شهرام جمالی – استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده:

با گسترش شبکه و استفاده از آن، تهدیدهای ناشی ازحمله، پژوهشهای در زمینهی مقابله با حملهها ی شبکه ای را افزا یشداده است. سیاست امنیتی یک شبکه، مجموعه قواعد حفاظتی است که بنابرماهیت شبکه در یکی از لایههای شبکه تعری ف م یشود. علاوه برسیاستهای امنیتی همانند دیوارههای آتش و دیگر تجهیزات جلوگیری از نفوذ، سیستمهای دیگری به نام س یستم ها ی تشخیص نفوذ مورد نیاز می باشد تا در صورتی که نفوذگر ازدیواره آتش، آنتیوی روس و دیگرتجهی زات امنیت ی عبورکرد و وارد سیستم شد، آن را تشخیص داده وچارهای برای مقابله با آن بیاندیشند. سیستمهای تشخیص نفوذ را ازجنبههای جمعآوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات و روشهای پاسخ میتوان طبقهبندی نمود. در این مقاله نحوهی تشخیص نفوذ با استفاده از راهکار جدید شبکههای عصبی را بیان میکنیم که انقلابی در زمینهی کشف نفوذ به سیستمهای اطلاعاتی پدید آورده است