سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فواد مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه زراعت
سپیده ترابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه بیوتکنولوژی تهران
سعید وزان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه زراعت

چکیده:

در کشور ایران گیاه برنج می بایست در گیاه چه ای به تنش دمای پایین متحمل باشد این تحقیق در راستای تعیین تاثیر هورمون ایندول استیک اسید IAA برهمواستازی یونهای کلسیم و پتاسیم در اندامهای هوایی برنج درزمان بروز تنش دمای پایین اجرا گردید در این تحقیق از دو لاین IR34 و هویزه به ترتیب متحمل وحساس به تنش دمای پایین در شرایط فیتوترون استفاده شد تیمارهای هورمونی شامل غلظت ۲۰۰ میکرمولار IAA و شاهد پاشش سرفکتانت بدون هورمون پس از ۱۴ روز رشد در شرایط مطلوب بود. پس از این مدت در تیمار تنش گیاهان به فیتوترون با دمای ۱۴/۱۲ درجه سانتیگراد شب / روز و گیاهان شاهد به دمای ۲۹/۲۲ شب / روز درجه سانتی گراد منتقل و رشد داده شدند و پس از ۲۸ روز تیمارها نمونه گیری به عمل آمد نتایج نشان دادکه دمای پایین سبب کاهش بسیار معنی دار ماده خشک اندام هوایی و ریشه عناصر کلسیم و پتاسیم و هدایت روزنه ای شد در حالیکه جذب سدیم را افزایش داد.