سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا کیانی رشید – استادیار،عضو هیئت علمی گروه مهندسی متالورژی و مواد،دانشگاه فردوسی م
شادی کلاهگرآذری – دانشجوی مهندسی متالورژی و مواد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه
خاطره عدالتی – دانشجوی مهندسی متالورژی و مواد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در طی دهها سال گذشته گرافیت زایی در چدنها از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است. عواملی همچون دمای بارریزی، جوانه زایی، ترکیب شیمیایی و‌ سرعت سرد کردن که تحت تاثیر ضخامت قطعه و جنس قالب است، مورد تجزیه و تحلیل پژوهشگران قرار گرفته اند. در تحقیق حاضر تکیه بر تولید چدن های خاکستری و به عبارتی تولید چدن های غیر تبریدی در سرعت های سرد کردن بالاتر از حدود بحرانی است. در همین ارتباط با تغییر در عوامل دمای بارریزی، جوانه زا، میزان درصد کربن و استفاده از روشی نوین در قالبگیری و انجماد سعی شده است در سرعتهای سرد کردن بالا به چنین ساختارهایی دست یافت. طبیعی است با تولید چنین چدن هایی امکان تولید قطعاتی با کیفیت مناسب در زمانی کوتاه تر فراهم خواهد شد و از نظر اقتصادی ارزش افزوده محسوسی را ایجاد خواهد کرد. اهمیت این فرآیند از این جهت است که تشکیل گرافیت در چدن ها می تواند موجب تسهیل عملیات ماشینکاری و افزایش قابلیت کارپذیری چدن ها گردد. به همین دلیل در پ‍ژوهش حاضر با توجه به شرایط متفاوت انجماد به بررسی این عوامل پرداخته شده است