سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه نجات زاده باراندوزی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوی

چکیده:

پروتئینهای گروه harpin جدا شده از باکتری Erwinia. Amylovora باعث افزایش مقاومت به بیماریهای پاتوژنی در سلولها می شوند. به منظور بدست آوردن گیاهان تنباکو تراریخت، ژن hrpN از باکتری Erwinia.amylovora به یک وکتور PMJC-GB که تحت کنترل پروموتور سیتوکروم برنج بود کلون شد و سپس به تنباکو انتقال داده شد . هیبریداسیون Southern blot با یک قطعه hrpN که به عنوان Prob استفاده شده بود نشان داد که یک Copy number در گیاهان تراریخت وجود داشت در حالیکه در گیاهان وحشی وجود نداشت. آنالیز RAPD با ۱۲ پرایمر انجام شد که، در گیاه ان نوع وحشی ۷۵ محصول دیده شد در حالیکه ۷۳ محصول در گیاهان تراریخت وجود داشت که اشاره به این داشت که در گیاهان تراریخت ژن hrpN در ژنوم DNA گیاهان تراریخت تلفیق شده بود . گیاهان تراریخت مقاومت زیادی به قارچ بوتریتیس نشان داده و رشد و نمو زیادی داشتند.