سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه نجات زاده باراندوزی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خوی

چکیده:

پروتئین های گروه harpin جدا شده از باکتری Erwinia. Amylovora باعث افزایش مقاومت به بیماری های پاتوژنی در سلولها می شوند . به منظ ور بدست آوردن گیاهان تنباکو تراریخت، ژن hrpN ازباکتری Erwinia.amylovora به یک وکتور PMJC-GB که تحت کنترل پروموتور سیتوکروم برنج بود کلون شد و سپس به تنباکو انتقال داده شد. هیبریداسیون Southern blot بایک قطعه hrpN که به عنوان (hrpN) Prob استفاده شده بود نشان داد که یک Copy numberدر گیاهان تراریخت وجود داشت. به طور کلی نسخه های hrpN درگیاهان تراریخت آشکار شد ولی در گیاهان وحشی دیده نشد. ۷۵ محصول درآنالیزپلی مورفیسم قطعات DNA تکثیر یافته تصادفی) با ۱۲ پرایمر ، در گیاهان نوع وحشی دیده شد در حالیکه ۷۳ محصول در گیاهان تراریخت وجود داشت که اشاره به این داشت که در گیاهان تراریخت ژن hrpN درژنوم DNA گیاهان تراریخت تلفیق شده بود. اندازه استوماتها و سلولهای نگهبان در برگهای گیاهان تراریخت مشابه با گیاهان وحشی بود ولی سلولهای اپیدرمال آنها به طور آشکاری کوچکتر بودند گیاهان تراریخت مقاومت زیادی به قارچ بوتریتیس نشان داده و رشد و نمو زیادی داشتند.