سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی ترشیزی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور پژوهشگاه نیرو
احمد حدادی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

بسیاری از سازه های مکانیکی نظیر دکل های برق، پل ها، خرپاها و… از المان های زیادی تشکیل شده اند توسط پیچ و مهره و یا پرچ بهم متصل می شوند. وجود سوراخ های اتصال، باعث ایجاد تمرکز تنش در اجزاء این ساز هها شده و موجب کاهش مقاومت آنها در مقابل کشش م یگردد. با توجه به اینکه بسیاری از فرآیندهای تولید مانند عملیات حرارتی، شکل دادن، براده برداری و… باعث ایجاد تنش های پسماند در قطعات می شوند و این تنش های پسماند هنگام بهره برداری از قطعه، با تنش های ناشی از بهره برداری جمع جبری شده و بسته به نوع تنش های پسماند (کششی یا فشاری) و تنش های بهره برداری موجب ضعف یا تقویت قطعات م یگردند، توجه به این تن شها مهم م یباشد. در این تحقیق سعی شده با القاء تنش پسماند فشاری به روشانبساط سرد در لبه سوراخ های اتصال، اثر تمرکز تنش را کاهش داده و حتی الامکان منطقه بحرانی از لبه سوراخ، به منطقه دیگری منتقل گردد. بدین منظور ابتدا با مدل سازی اجزاء محدود برای فرآیند انبساط سرد، ابعاد مناسب سنبه تعیین شده و در نهایت با انجام آزمایش مشاهده شد که، با استفاده از این روش می توان مقاومت اعضاء دکل های برق در کشش تا را ۵/۷ %افزایش داد.