سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا امیدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
کریم محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

واژگونی بیتهای حافظه بر اثر برخورد ذرات محیط تشعشعات، مهمترین منشا ایجاد خطا در افزارههای برنامهپذیر میدانی بر اساس حافظه استاتیکی میباشد. استفاده از افزونگی سه ماجولی یا اجرای افزونگی سه ماجولی در بخشهای از مدار پیادهسازی شده، از جمله راهکارهایی است که برای مقاومسازی در این زمینه استفاده میشود. در این مقاله بر اساس ایده پخش مدار انتخابگر در افزونگی سه ماجولی رویکرد جدیدی برای مقاومسازی نسبت به پدیده واژگونی بیتهای حافظه ارائه شده است. محاسبات و شبیهسازیها نشان میدهند که احتمال رخداد خطا در روش پیشنهادی به مراتب کمتر از روشهای معمول میباشد علاوه بر آن در پارهای از مدارها، فضای لازم برای پیادهسازی نیز بهبود مییابد تاوان روش ارائه شده افزایش تاخیر (کاهش فرکانس کاری) میباشد